سرفصل و مدت زمان دروسی که باید افراد مشمول در دوره اصلی و باز آموزی بگذرانند :

 

ردیف سرفصل مدت زمان
۱ تعاریف و مفاهیم بهداشتی، اصول بهداشت فردی و رفتارهای غیربهداشتی – کمک های اولیه و ایمنی و انضباط کاری ۴ ساعت
۲ بهداشت مواد غذایی ۴ ساعت
۳ قوانین و مقررات بهداشتی ۴ ساعت
۴ بیماری های پوستی و ریوی ایدز و هپاتیت – بیماری های روده ای و انگلی – بیماری های مشترک انسان و دام ۴ ساعت
۵ بهداشت آب و فاضلاب – مبارزه با حشرات و جوندگان و پسماندهای جامد ۴ ساعت
۶ کنترل دخانیات و بهداشت هوا – روشهای گندزدائی ابزار کار  ۴ ساعت