برنامه آموزشی مربوط به دوره ۶۶(صبح) آموزشگاه بهداشت اصناف پارس

ایام هفته

مورخ

نام درس

مدرس

ساعت شروع

ساعت خاتمه

شنبه

۳/۱۲/۹۸

بهداشت فردی وعمومی

بهداشت آب وفاضلاب

مهندس خندان

۸

۱۲

یکشنبه

۴/۱۲/۹۸

کنترل ناقلین و مدیریت پسماند

ایمنی و انضباط کاری و کمکهای اولیه

مهندس جابری

خانم معنوی

۸

۱۰

۱۰

۱۲

دوشنبه

۵/۱۲/۹۸

مواد غذایی

مهندس غازی

۸

۱۲

سه شنبه

۶/۱۲/۹۸

بهداشت هوا،کنترل دخانیات، گندزدایی و  ضدعفونی ابزار و وسایل کار

مهندس غازی

۸

۱۲

چهارشنبه

۷/۱۲/۹۸

بیماریهای واگیر و غیرواگیر

بیمار یهای مشترک

خانم ابوالحسنی

۸

۱۲

پنجشنبه

۸/۱۲/۹۸

قوانین و مقررات بهداشتی

و آزمون

مهندس مومنی

مهندس خندان

۸

۱۲

۱۲

۱۲:۳۰

                                                                                                                            

مدیر آموزشگاه           

مهندس غلامحسین خندان