اسامی اساتید آموزشگاه اصناف پارس به شرح ذیل می باشد :

 

مشخصات مدرسین مدرک اساتید عناوین درسی
آقای مهندس غلامحسین خندان کارشناس بهداشت محیط بهداشت فردی – بهداشت عمومی بهداشت آب و فاضلاب
آقای مهندس جابری کارشناس حشره شناسی ناقلین و مدیریت پسماند
خانم مهندس فاطمه میرزائی کارشناس بهداشت محیط قوانین و مقررات بهداشتی اماکن
خانم مهندس شکوفه دلاوری کارشناس بهداشت محیط قوانین و مقررات بهداشتی اماکن
خانم مهندس فاطمه ابراهیمی کارشناس بهداشت محیط قوانین و مقررات بهداشتی اماکن
آقای مهندس امین مومنی کارشناس بهداشت محیط قوانین و مقررات بهداشتی اماکن
آقای مهندس امیر ابراهیمی کارشناس بهداشت محیط قوانین و مقررات بهداشتی اماکن
خانم مهندس سحر غازی کارشناس بهداشت محیط بهداشت مواد غذایی
خانم مهندس ریحانه فرشته خصلت کارشناس بهداشت محیط کنترل دخانیات بهداشت هوا و گندزاها
خانم مهندس فرنگیس ناصری کارشناس بهداشت حرفه ایی ایمنی و کمک های اولیه
خانم مهندس مریم برات پور کارشناس بهداشت حرفه ایی ایمنی و کمک های اولیه
خانم مهندس منصوره علی پور کارشناس ارشد بهداشت عمومی بیماریهای مشترک
آقای مهندس امیر فتوحی کارشناس بهداشت عمومی بیماریهای مشترک