آزمون پایان دوره بهداشت

قبل از شروع باید از قسمت <<آموزش مجازی>> وارد سایت شوید تا آزمون فعال شود

تذکر : فقط یکبار آزمون فعال و اولین نمره ثبت شده مورد قبول است و بعد قفل میشود ...فقط روز اعلام شده و با هماهنگی آموزشگاه وارد شوید...